Coop Norge SA varesikkerhet og helsepolitikk Coop Norge SA og Coop Norge SA's datterselskaper skal vise ansvar overfor miljøet og bidra til å påvirke samfunnsutviklingen i en mer bærekraftig retning. Coop Norge SA og Coop Norge SA's datterselskaper skal på sine respektive markeder være blant de beste på miljøområdet. Miljøhensyn skal integreres i virksomheten på markedsmessige betingelser. Miljøinnsatsen skal primært være forebyggende.

Coop Norge SA og datterselskaper:

 • skal gi forbrukerne mulighet til å velge varer som utfra en helhetsbetraktning tar sikte på å redusere miljøbelastningen
 • skal sikre at varer som er utviklet og produsert for Coop Norge SA (egne varemerker), er blant de beste når det gjelder miljøegenskaper
 • ønsker å redusere miljøbelastningen fra emballasje
 • skal arbeide aktivt for å redusere miljøbelastningen fra varer og stoffer som myndighetene eller miljø- og forbrukerorganisasjoner kan dokumentere er problematiske
 • betrakter økologiske varer som et miljømessig og dyreetisk bedre alternativ enn konvensjonelle matvarene og føler en særlig forpliktelse til å sikre utvikling av det økologiske matvaremarkedet.
 • forplikter seg til å arbeide aktivt for å fremme salget av mindre miljø belastende varer, blant annet ved å sikre forbrukerne informasjon om varenes miljøegenskaper merking, spesielt miljømerking - er vesentlig for å spre denne informasjonen
 • skal arbeide for å redusere miljøbelastningen fra alle aktiviteter i butikker, på lager og ved transport av varene
 • skal arbeide systematisk med miljø i den daglige driften og som en del av innkjøp og salg av varer
 • krever at leverandørene til Coop Norge SA skal kunne dokumentere eget miljøarbeid
 • skal hvert år offentliggjøre status for miljøarbeidet som en del av årsberetningen
 • vil påvirke utviklingen gjennom aktiv dialog med eiere, forbrukere, myndigheter, forbruker- og miljøorganisasjoner og andre interessenter.