Økologisk landbruk

Balanse i kretsløpet er et av målene i økologisk landbruk. Produksjonen baserer seg derfor i størst mulig grad på ressursene som finnes på gården.

Kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler er ikke tillatt, og dermed reduseres både ressursbruk og forurensning.

Noen grunnprinsipper i økologisk landbruk

  • Bruk av husdyrgjødsel og kompost fra gården i stedet for industriell, lettløselig kunstgjødsel
  • Dyrevennlig husdyrhold der en tar hensyn til dyrenes behov for naturlig utfoldelse
  • Variasjon i bruk av planter for å ta bedre vare på jordas fruktbarhet
  • Forebyggende tiltak som for eksempel vekstskifte, mekanisk ugressbekjempelse og tilpasset gjødsling
  • Mest mulig bruk av fornybare og lokale ressurser

Kjøtt melk og egg

I økologisk produksjon skal dyrene kunne leve i overensstemmelse med deres naturlige adferd og behov. Dyrene skal blant annet ha mulighet for jevnlig mosjon, være ute, ha rent strø på liggeplassen og frisk luft og dagslys.

  • Kyr presses ikke til å melke unaturlig mye
  • Kjøttfe presses ikke til å vokse unaturlig fort
  • Frittgående høns skal ha tilstrekkelig plass til sandbad, vaglepinner, verpeplasser og uteplass
  • Medisinbruk er strengt regulert

Grønnsaker, frukt og korn

Allsidig produksjon og biologisk mangfold kjennetegner det økologiske landbruket. I stedet for kunstgjødsel fra industri brukes derfor husdyrgjødsel og kompost fra gården. I stedet for kjemiske sprøytemidler (pesticider) dyrkes forskjellige vekster på åkeren hvert år (vekstskifte), og ugress bekjempes med harving, radrensing og utsetting av fiender av skadedyr. Det finnes derfor flere fugle-, plante- og insektarter på økologiske jorder

Ø-merket – garantien for økologisk produksjon

Debio er statens kontrollorgan for økologisk produksjon. Minst én gang i året kontrollerer Debio alle gårdsbruk som driver økologisk produksjon. Dessuten kontrolleres alle som foredler og selger økologiske produkter. Importerte varer er underlagt tilsvarende regler som i Norge, både når det gjelder produksjon, bearbeiding og kontrollordninger.

Les mer om Debio

Coop samarbeider tett med Oikos som er interesseorganisasjon for økologisk landbruk. Oikos har i flere år gjennomført aktiviteter sammen med Coop, blant annet "økobonde i butikk". På Oikos' hjemmesider www.oikos.no kan du lese mer om økologisk landbruk og økologi generelt.