Coop Norge SA skal respektere FNs og ILOs anerkjente og grunnleggende menneskelige og faglige rettigheter, slik de blir nærmere definert i Coop Norge SA's ”Code of Conduct”. Coop Norge SA skal sikre at etiske retningslinjer formidles til leverandørene, og at det gjennom dialog følges opp at leverandørene arbeider aktivt i henhold til dem under produksjon, distribusjon og salg av varer til Coop Norge SA.

Coop Norge SA og datterselskaper:

  • skal ta hensyn til arbeidstaker- og menneskerettigheter i tillegg til andre konkurransemessige forhold ved valg av leverandører
  • skal gjøre det uttrykkelig klart overfor leverandører og produsenter at det ikke vil bli kjøpt varer som er produsert på en måte som truer arbeidstakernes og andre menneskers grunnleggende rettigheter
  • vil kreve at leverandørene til Coop Norge SA skal kunne dokumentere at produksjonen foregår i overensstemmelse med etikkpolitikken og de etiske retningslinjene – og utvikle ordninger for å verifisere dette
  • skal bidra til å etablere effektive tiltak for å sikre at produksjonen av varer til butikkene følger de etiske retningslinjene
  • vil gjennom dialog arbeide for kontinuerlig å bedre produksjonsforholdene hos leverandører som ikke følger de etiske retningslinjene
  • skal arbeide systematisk med etikk som en del av innkjøp og salg av varer
  • vil benytte fair trade-merking der det finnes etterspørsel
  • vil hvert år offentliggjøre en status for det etiske arbeidet som en del av årsberetningen
  • vil påvirke debatten om etikk i varehandelen gjennom dialog med eiere, forbrukere, myndigheter, organisasjoner og andre interessenter