Regionråd

Fra 3 til 2 regioner.

I 2016 ble følgende endring foretatt:  Region Vefsn og Region Alstahaug/Herøy ble slått sammen til en region; Region Coop Helgeland Sør-Vest.  Samtidig endret region Rana/Hemnes navn til Region Coop Helgeland Nord.

Årsmøterepresentantene er fordelt slik i følgende regioner:

Region          Medlemsvalgte   Vara  Ansatte  Vara 
CH Nord           10    4      5    3
CH Sør-vest            8    4      4    3
         

Årsmøterepresentantene, både medlemstillitsvalgte og ansatterepresentanter  inkludert varamedlemmer utgjør regionrådene.

Regionrådene erstatter tidligere kretsutvalg og kretsårsmøter.

OM REGIONRÅD

Regionrådsmøtene innkalles med 8 dagers varsel vedlagt saksliste. Årsmøtets medlemmer og varamedlemmer innkalles.  Møtene ledes av styreleder eller stedfortreder og avholdes i forkant av Årsmøtene.  Daglig leder eller stedfortreder redegjør for sakene i regionrådsmøtene. Regionrådsmøter holdes i forkant av årsmøter, og på den måten gis årsmøterepresentantene større kjennskap til sakene, og  bedre grunnlag for å fatte beslutninger i Årsmøtet.

Regionrådet er ikke et formelt organ, men fungerer som et debatt- og høringsforum i forhold til saker styret ønsker å involvere regionrådene i.  Dette kan være saker af driftsmessig- og organisatorisk karakter som:

Omsetnings- og resultatutviklingen for laget totalt og butikknettet innen regionen

Butikkstruktur, butikkprofil, butikkstandard, og veivalg/prioriteringer

Opplegg for eiermøter/kundetreff innen regionen

Saksliste for Årsmøtet

Forslag til vedtektsendringer.