Årsmøte

Årsmøtet er Coop Hordalands høyeste organ. Gjennom årsmøte utøver medlemmene den øverste myndighet i samvirkelaget. Årsmøte skal påse at laget blir drevet i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger Coop Hordalands styre, kontrollkomite og valgkomite.

 

Årsmøtet avholdes to ganger i året. Ordinært årsmøte avholdes innen 10. april. I tillegg avholdes det et årsmøte i november / desember.

Årsmøtets representanter innkalles av Årsmøtets ordfører og innkalles med ni dagers skriftlig varsel.

 

Årsmøtet består av 30 medlemsvalgte og 15 ansattvalgte. Coop Hordalands medlemmer er inndelt i 5 regioner, og andel representanter fra hver region til Årsmøte, beregnes ut fra antall medlemmer i den enkelte region. Alle kandidater velges for en periode på 2 år, hvor halvparten er på valg hvert år.

 

Årsmøterepresentantene, både medlemsvalgte og ansattvalgte inkludert vara utgjør regionråd.