Regionråd

Årsmøtemedlemmene, både medlemsvalgte og ansattvalgte inkludert vararepresentanter, utgjør regionråd.

Regionrådsmøtene innkalles med ni dagers varsel vedlagt saksliste. Møtene ledes av styreleder eller stedfortreder og avholdes i forkant av Årsmøtene.

Regionråd er ikke et formelt organ, men fungerer som et debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker. Rådet drøfter:

  • Omsetnings- og resultatutviklingen for laget totalt og butikknettet innen regionen
  • Butikkstruktur, butikkprofil, butikkstandard og veivalg/prioriteringer
  • Opplegg for eiermøter / kundetreff innen regionen
  • Saksliste for Årsmøtet
  • Forslag til vedtektsendringer

Regionrådene erstatter tidligere kretsutvalg og kretsårsmøter.