Retningslinjer for Coop Nords Kulturpris

Coop Nords Kulturpris er på kr. 50.000, samt et diplom, og tildeles kulturutøvere fra Coop Nords virksomhetsområde. Coop Nord SA bekoster prisen.


Formålet med Coop Nords Kulturpris er å støtte opp om og hjelpe fram unge lovende kulturtalenter spesielt, og å styrke kulturvirksomheten generelt, i de områder hvor Coop Nord driver sin virksomhet.

Retningslinjer:

 1. Prisen kan gis til unge enkeltpersoner eller til grupper som innen sitt område har vist spesielle ferdigheter eller spesiell kulturell innsats. Prisen er ment å bidra til fordypning og/eller videreutvikling av talentet eller tilbudet.
 2. Kandidater til prisen må fortrinnsvis være over 18 år.
 3. Kandidater må ha sitt daglige virke i Coop Nords virksomhetsområde; Troms og nordre Nordland.
 4. Prisen kan ikke deles ut til idrettsutøvere eller parti-, fag- eller næringspolitiske organisasjoner.
 5. Alle Coop Nords medlemmer, årsmøtet, styret, øvrige medlemsvalgte og ansatte kan komme med forslag på kandidater. Forslaget må begrunnes.
 6. Forslag på kandidater må foreligge innen 15. oktober det år prisen skal deles ut. Utlysning av prisen skjer i september.
 7. Valg av prisvinner avgjøres av Coop Nords styre etter innstilling fra en jury på 6 personer. Juryen velges av Coop Nords styre. Juryen kan innhente faglig uttalelse på områder hvor den selv ikke har nødvendig kompetanse. Juryen innstiller til styret innen 15. november.
 8. Prisen deles ut i forbindelse med Coop Nords årsmøte i desember, men kun de år verdige kandidater finnes.
 9. Forslag sendes til marit.hemmingsen@coop.no innen 15/10

Coop Nords Frivillighetspris

Formålet med Coop Nords Frivillighetspris er å støtte opp om frivillig og samfunnsnyttig arbeid der Coop Nord SA driver sin virksomhet, samt å anerkjenne ildsjeler i samme område som gjør en ekstraordinær innsats for andre.

Retningslinjer:

 1. Coop Nords Frivillighetspris er på kr 50.000, samt et diplom, og tildeles lag, klubber, foreninger, organisasjoner, ildsjeler, osv. fra det området hvor Coop Nord driver sin virksomhet. Coop Nord SA bekoster Coop Nords Frivillighetspris.
 2. Prisen kan gis til enkeltpersoner eller til grupper som driver frivillig aktivitets-skapende eller samfunnsnyttig arbeid blant ulike aldersgrupper. Dersom kandidaten er en enkelt person gis prisbeløpet til den klubben, organisasjonen, laget, foreningen, osv. som kandidaten er nominert ut i fra, slik at beløpet kommer alle som benytter dette tilbudet/aktiviteten til gode.
 3. Kandidater til prisen må fortrinnsvis være over 18 år. Kandidater må ha sitt virke i Coop Nords virksomhetsområde.
 4. Prisen kan ikke tildeles til parti-, fag- eller næringspolitiske organisasjoner, bedrifter eller kommersielle foretak.
 5. Alle Coop Nords medlemmer, årsmøtet, styret, øvrige medlemsvalgte og ansatte kan komme med forslag på kandidater.
 6. Forslag på kandidater må foreligge innen 15. februar det år prisen skal deles ut. Utlysning av prisen gjøres i januar.
 7. Valg av prisvinner avgjøres av Coop Nords styre etter innstilling fra en jury på 5 personer. Juryen velges av Coop Nords styre. Juryen kan innhente faglig uttalelse på områder hvor den selv ikke har nødvendig kompetanse. Juryen innstiller til styret innen 15. mars.
 8. Prisen deles ut ved åpningen av Coop Nords årsmøte i april, men kun det år verdige kandidater finnes.