Årsmøtesammensetning

Årsmøtet i Coop Øst er lagets høyeste organ og består av 45 faste medlemmer, hvorav 30 velges av medlemmene og 15 av og blant de ansatte.   

Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene som medeiere den øverste myndighet i Coop Øst. Årsmøtet skal påse at laget blir ledet og at formålet fremmes i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt Årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger styre og andre utvalg Årsmøtet finner nødvendig.

Coop Øst er et regioninndelt lag og har følgende sammensetning frem til 2019:

Østfold/Follo (15 stk)

Oslo og omegn (12 stk)

Romerike/Østafjells (18 stk)