Årsmøtet Coop Norge

Årsmøtet Coop Norge er Coop Norges høyeste organ.
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. I tillegg avholdes ekstraordinære årsmøter ved behov.
Årsmøtet Coop Norge er et åpent årsmøte.
   
På Årsmøtet Coop Norge har hvert samvirkelag rett til å delta med én årsmøterepresentant som utøver medlemsrettighetene på vegne av samvirkelaget (hovedrepresentanten). Basert på samvirkelagenes kjøp i Coop Norge per 31.12 siste år, har enkelte samvirkelag rett til å møte med ytterligere én eller flere årsmøterepresentanter, jf. særlige valgregler. Disse har møte- og talerett, men kan ellers ikke utøve medlemsrettigheter.
   
Alle årsmøterepresentanter må være medlemmer av samvirkelag tilmeldt Coop Norge og fylle de vilkår for valg som er fastsatt i § 10 (Vedtekter for Coop Norge SA).
   
I tillegg kommer fire representanter med møte- og talerett valgt av og blant de ansatte i Coop Norge konsern, jf. særlige valgregler.
   
Ordfører i Årsmøtet: Stig E. Mortensen, representant fra Coop Nord

Varaordfører i Årsmøtet: Merete Fogh Lund, representant fra Coop Sørvest