Advokat Dehlies Fond

   
Ole Dehli født 8. mai 1851 på gården Dæli i Furnes, Vang i Hedmark. Fra 1875 virket han som advokatfullmektig og overrettssakfører før han i 1879 ble høyesterettsadvokat. Han representerte Venstre i bystyret i Oslo fra 1896-1901.

Advokat Ole Dehli var i 1892 i England med offentlig stipendium for å studere arbeiderspørsmål. Der lærte han den kooperative bevegelsen å kjenne. Samvirkefilosofien opptok ham så sterk at han så det som sin livsoppgave å bygge ut samvirkebevegelsen i Norge.

Den første kooperative forening, The Rochdale Society of Equitable Pioneers, ble registrert i byen Rochdale i England i 1844. mens kooperasjonen i Norge først i 1860-årene fikk vind i seilene, og det ble dannet samvirkelag rundt om i landet.

I 1895 forsøkte Dehli sammen med flere andre å stifte en landsforening av de eksisterende forbruksforeninger og kooperative foreninger, men Norges Kooperative Landsforening (NKL) ble først stiftet 27. juni 1906. Ole Dehli ble formann – et verv han beholdt fram til 1919.

Advokat Dehli var en sentral initiativtaker og pådriver i stiftelsesprosessen og omtales som stifteren av NKL.

Advokat Dehli ble 73 år og døde 27. februar i 1924. Gravlagt på Vår Frelsers Gravlund.I 1934 fikk Dehli en plass oppkalt etter seg. På Advokat Dehlis Plass står det en bauta utført av Asbjørg Borgfelt til minne om grunnleggeren av Norges Kooperative Landsforening (NKL). Advokat Dehlis plass ligger ved Bjølsen skole i Oslo.

Hver 17. mai legges det ned blomster både på gravstedet og bautaen.

Opprettelsen av et fond til minne om advokat Ole Dehli ble framsatt av fru Kreutz i oktober 1921 i et skriv til Norges Kooperative Kvinneforbund. Fondet ble opprettet ved innsamling blant kooperatører i Norge med det formål å fremme kooperativ opplysningsvirksomhet.

Utdrag av fondets vedtekter

§ 1 Den 29. november s.å. nedsatte styret i NKL en innsamlingskomité bestående av sekretær Randolf Arnesen fra styret i NKL og fru Alma Nergård fra styret i Norges Kooperative Kvinneforbund. Som tredje medlem ble varmemester Th. Paulsen valgt av styret i Oslo Samvirkelag.

§ 2 Fondets grunnkapital utgjorde ved statuttenes vedtakelse kr 50 373,73. Kapitalen må ikke angripes og den skal minimum vokse lik den årlige inflasjonen. Innsamling til økning av denne kapitalen må ikke opphøre. I tilfelle det innkjøpes en eiendom som anvendes til Coop Norges undervisningsvirksomhet, kan inntil halvparten av fondets midler anbringes mot førsteprioritets pantobligasjon.

§ 3 Representantskapet Coop NKL besluttet den 14. juni 2002 at fondet bestyres av et styre bestående av en styreleder og to styremedlemmer, samt ett varamedlem.

§ 4 Rentene av den i § 2 nevnte grunnkapital skal fortrinnsvis anvendes til stipender for elever som søker de av Coop Norge anordnede kurs, men kan også etter styrets bestemmelse anvendes til stipendier for personer som vil studere samvirket i inn eller utland og i det hele fremme av kooperativ opplysningsvirksomhet.

§ 5 Styret avgir beretning til Årsmøtet Coop Norge samt forelegger oppgaver over hvorledes kapitalen er anbrakt. Fondets kapital og regnskap kontrolleres av Kontrollkomiteen Coop Norge. Regnskapet og kapitalens anbringelse godkjennes av Årsmøtet Coop Norge. Coop Norge SA sin revisor skal revidere stiftelsens regnskap.

§ 6 Adgangen til omdanning av stiftelsens vedtekter har Årsmøtet Coop Norge etter innstilling fra styret i Advokat Dehlis Fond og Styret Coop Norge. Endringer i vedtektene kan ikke tre i kraft før Stiftelsestilsynet har godkjent vedtektene.

Advokat Dehlis Stipend

Ansatte og medlemsvalgte i Coop kan søke om stipend når formålet er å tilegne seg økte kunnskaper om kooperativ virksomhet. Stipender kan brukes til innkjøp av faglitteratur, deltakelse på arrangement, prosjekter, studier i inn- og utland og reiser eller lignende aktivitet dersom dette er begrunnet ut fra målet om tildeling av stipendet. Stipendet skal bidra til at enkeltpersoner kan delta på aktiviteter, gjennomføre prosjekter og/eller foreta studier i inn- og utland med det mål å tilegne seg økte kunnskaper om kooperasjonen og dens utfordringer i et historisk-, samtids- og/eller i et framtidig perspektiv. Egenutvikling og faglig fordypning skal fremme kooperativ opplysningsvirksomhet og øke interessen for kooperasjonen og kooperativt særpreg.

Søknad om stipend sendes til styret i Advokat Dehlis Fond:

Styret Advokat Dehlis Fond. 
P.b 21 Haugenstua
0915 OsloAdvokat Dehlis Pris

Styret i Advokat Dehlis Fond behandlet i 1999 forslaget om å innføre en «kompetansepris» og administrasjonen fikk i oppdrag å utarbeide statuttene og retningslinjene for tildeling av Advokat Dehlis pris.

Advokat Dehlis pris har til formål å stimulere innsatsen for å øke kunnskapene om Coop og kooperativ egenart både innen egen organisasjon og/eller i samfunnet generelt.

Prisen kan tildeles medlemmer og ansatte i Coop lokalt/sentralt eller organer i samvirkelagene og Coop som har gjort eller gjør en ekstraordinær innsats for å øke kunnskapene om Coop og kooperativ egenart.

Advokat Dehlis pris lyses ut hvert år og forslag på kandidater sendes til styret i Advokat Dehlis Fond i løpet av august i utlysningsåret.

Styret Advokat Dehlis Fond. 
P.b 21 Haugenstua
0915 Oslo
Tlf. +47 22 89 95 00

Advokat Dehlis pris består av et kunstobjekt og et diplom.


Prisvinnere

 • 2000 Orkla Samvirkelag
 • 2001 Ikke utdelt
 • 2002 Ikke utdelt
 • 2003 Per Jostein Maurstad, Samvirkeskolen
 • 2004 Kjell Roel, TRONDOS
 • 2005 Arild Johannessen, Coop NKL
 • 2006 Coop Inn-Trøndelag BA
 • 2007 Coop Svalbard BA ;
 • 2008 Turid Jødahl, Coop NKL
 • 2009 Nils Arild Steigedal, Coop NKL
 • 2010 Gunnar M. Roalkvam, Coop Økonom
 • 2011 Ikke utdelt
 • 2012 Eldar Hernes, TRONDOS
 • 2013 Ikke utdelt
 • 2014 Erik Rød, Coop Norge SA
 • 2015 Ikke utdelt
 • 2016 Ikke utdelt
 • 2017 Marit Hemmingsen, Coop Nord SA