1. Hva rammeavtalen gjelder

Rammeavtalen gjelder opprettelse og bruk av medlemskonto for plassering av andels- og/eller låneinnskudd.

2. Inngåelse av Rammeavtale

Rammeavtale inngås ved innmelding som medlem og/eller opprettelse av annen konto i laget. Inngåelse skjer på innmeldingsblanketteller på Min Side på www.coop.no. Kontohaver mottar avtalevilkårene ved kopi av Rammeavtale fra innmeldingsblankett eller ved oversendelse av Rammeavtale og vedlegg til oppgitt e-postadresse ved innmelding på Min Side.

3. Vedlegg til Rammeavtale

Kontohaver har mottatt og lest ”Informasjon om medlemskap og Rammeavtale”. Informasjonen regnes som en del av Rammeavtalen og følger denne som vedlegg.

4. Varighet

Rammeavtalen varer så lenge medlemskapet i Coop består. Avvikling av medlemskapet innebærer samtidig avvikling av Rammeavtalen. Medlemmet kan si opp Rammeavtalen, dog ikke konto med andelsinnskudd med mindre medlemskapet samtidig avvikles. Laget kan si opp Rammeavtalen med minst 2 måneders varsel dersom det foreligger saklig grunn. Oppsigelse skal begrunnes. Laget kan heve Rammeavtalen med øyeblikkelig virkning ved vesentlig mislighold. Hevning skal begrunnes.

5. Endringer av Rammeavtale/vilkår

Vilkår i Rammeavtalen til ugunst for kontohaver, herunder - Nedsettelse av rentesats - Økning av gebyrer for å ha eller bruke konto kan endres av laget med 2 måneders skriftlig varsel.

6. Betalingstransaksjoner, korreksjoner mv

Laget er ansvarlig for tap som skyldes en betalingstransaksjon som kontohaver ikke har gitt samtykke til (uautorisert), dog slik at kontohaver likevel har ansvar for slikt tap hvis tapet skyldes at kontohaver ved svik, forsett eller grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle sine plikter etter Rammeavtalen og finansavtaleloven. Dersom laget etter bestemmelsen her har ansvar for uautorisert betalingstransaksjon skal laget tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra belastningstidspunktet, forutsatt at kontohaver har satt frem slikt tilbakeføringskrav uten ugrunnet opphold etter at denne ble eller burde blitt kjent med forholdet og senest innen 13 måneder etter belastningstidspunktet. Forøvrig får finansavtaleloven § 37 anvendelse.

7. Lovvalg, verneting og tvisteløsningsordninger

Rammeavtalen og eventuelle tvister som måtte springe ut av denne reguleres av norsk rett. Partene vedtar lagets verneting som rett verneting. For eventuelle utenrettslige tvisteløsningsordninger gjelder finansavtaleloven § 4.

8. Innskuddsgaranti

Innskuddet, med unntak av andelsinnskuddet, er garantert av Samvirkelagenes Garantifond AL i henhold til de til enhver tid gjeldende regler og vedtekter. Forutsetningen er at laget er tilsluttet Coop Norge SA og at laget er innvilget garanti.

9. Signatur

Rammeavtalen utferdiges og signeres i 2 eksemplarer hvor kontohaver og laget beholder ett eksemplar hver.

  • Jeg samtykker i at laget og Coop Norge SA behandler personopplysninger om meg i henhold til de formål mv. som er beskrevet nærmere i ”Personvernpolicy for Coop”.
  • Jeg er kjent med og godtar lagets vedtekter. Mer informasjon om normalvedtektene finner du på LINK: https://coop.no/normalvedtekter